Betaling

Ved lejeaftalens indgåelse, fremsender Slotsferie Danmark bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig forfalder 25% af lejen + ekspeditionsgebyr til betaling. Det resterende lejebeløb skal - på grund af Slotsferie Danmarks betalingsforpligtelser overfor ejer - være Slotsferie Danmark i hænde 70 dage før lejeperiodens begyndelse. 

 

Ved sen bestilling

Ved bestilling senere end 70 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan Slotsferie Danmark uden varsel annullere lejeaftalen. Ved bestilling mindre end 24 timer før ankomst, bedes rettet henvendelse til Slotsferie Danmark for at sikre, at bestillingen er blevet ekspederet.  
 

El, varme og vand

Lejeprisen er ekskl. el, varme, telefon, vand, ekstra inventar mm. med mindre andet fremgår af husbeskrivelsen.
 

Linned

Lejeprisen er ekskl. leje af linned med mindre andet fremgår af husbeskrivelsen. Der kan lejes linnedpakker indeholdende linned, 1 stort og et lille håndklæde samt 1 viskestykke til kr. 130,- per person. Linnedpakker skal bestilles hos Slotsferie Danmark senest 21 dage før ankomst.
 

Slutrengøring

Lejeprisen er inkl. slutrengøring på alle boliger.
 

De almene lejebetingelser

§ 1. Lejebevis
Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og ejer, idet Feriepartner MOB (herefter FP) forestår formidlingsarbejdet mellem disse. Den indgåede lejeaftale, omfatter den nævnte feriebolig med tilhørende specifikationer. Aftaler mellem lejer og FP, som ændrer, modificerer eller ophæver disse lejebetingelser, skal være skriftlige for at have gyldighed. Sådanne evt. ændringer medfører ikke, at lejebetingelsernes øvrige bestemmelser - hverken enkeltvis eller i sin helhed - bliver ugyldige.

§ 2. Deltagere / anvendelse
Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end det i kataloget og på lejebeviset anførte personantal, som også inkl. børn. Husdyr må kun medbringes, såfremt det fremgår af lejebeviset.

§ 3. Rengøring / ansvar
Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at renholde det lejede og skal ved lejemålets afslutning, efterlade dette i ryddelig stand. Lejer er ansvarlig overfor alt hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette FP herom. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden, se i øvrigt vore forsikringsbetingelser, vil blive udbedret snarest muligt og skal erstattes inden afrejse. Der er ikke fra FP's side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.

§ 4. Betalingsbetingelser
Ved lejeaftalens indgåelse, fremsender FP bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig forfalder 25% af lejen + ekspeditionsgebyr til betaling. Det resterende lejebeløb skal - på grund af FP's betalingsforpligtelser overfor ejer - være FP i hænde 70 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved bestilling senere end 70 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan FP uden varsel annullere lejeaftalen. Alle priser er ekskl. el, varme, telefon, vand ekstra inventar mm. Disse ydelser opkræves særskilt. 


§ 5. Depositum
FP er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med 2. rate betalingen. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres 2 uger efter afrejse, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. 

§ 6. Reklamationer
Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede feriebolig, skal dette meddeles skriftligt til FP. senest 48 timer efter indflytning. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal FP underrettes umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler jf. §3.

§ 7. Afbestilling
Ved opsigelse af lejemål inden 0 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 20% af bruttolejen, dog min. kr. 550. Ved senere opsigelse betales hele lejebeløbet 100%. Ved ændring af lejemålet indtil 70 dage før lejeperiodens påbegyndelse, beregnes et gebyr på kr. 250. Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt. Ved annullering tilbagebetales evt. ekspeditionsgebyr og forsikringspræmie ikke.

§ 8. Afbestillingsforsikring ved sygdom (Tryghed Inklusiv) 
Ved bestilling af en bolig på slotsferiedanmark.dk er der automatisk inkluderet en sygdoms-afbestillingsforsikring uden selvrisiko, som er tegnet hos:

TRYG Forsikring

Forsikringsbetingelserne findes på Feriepartner MOBs hjemmeside og fremsendes gerne på opfordring.

§ 9. Force majeure
Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra FP's side, som følge af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde el. lign.

§ 10. Feriehusudlejernes Brancheforening
FP er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening og følger naturligvis de etiske regler, der er gældende for medlemmerne af foreningen. Skulle der i forbindelse med lejemålet opstå problemer, som ikke bliver løst til lejerens tilfredshed, så har denne mulighed for at indbringe tvisten til Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet findes på www.fbnet.dk.

§ 11. Trykfejl
FP tager forbehold for evt. billede- og trykfejl.

§ 12. Værneting
Værneting er den retskreds, hvor ferieboligen er beliggende eller Frederiksberg Byret.