#457FD3

Velkommen til
Slotsferie Danmark
Leje- og betalingsbetingelser

Betaling

Ved lejeaftalens indgåelse, fremsender SlotsferieDanmark bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig forfalder 25% af lejen til betaling, samt evt. afbestillingsforsikring og ekspeditionsgebyr. Det resterende lejebeløb skal - på grund af SlotsferieDanmarks betalingsforpligtelser overfor ejer - være SlotsferieDanmark i hænde 60 dage før lejeperiodens begyndelse.

Ved sen bestilling

Ved bestilling senere end 60 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan SlotsferieDanmark uden varsel annullere lejeaftalen. Ved bestilling mindre end 24 timer før ankomst, bedes rettet henvendelse til SlotsferieDanmark for at sikre, at bestillingen er blevet ekspederet.

El, varme og vand

Lejeprisen er excl. el, varme, telefon, vand, ekstra inventar mm. med mindre andet fremgår af husbeskrivelsen.

Linned

Lejeprisen er excl. leje af linned. med mindre andet fremgår af husbeskrivelsen.

Slutrengøring

Lejeprisen er inkl. slutrengøring på alle boliger.

DE ALMENE LEJEBETINGELSER

§ 1. Lejebevis
Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og ejer, idet Feriepartner Fyn (herefter FP) forestår formidlingsarbejdet mellem disse. Den indgåede lejeaftale, omfatter den nævnte feriebolig med tilhørende specifikationer.

Aftaler mellem lejer og FP, som ændrer modificerer eller ophæver disse lejebetingelser, skal være skriftlige for at have gyldighed. Sådanne evt. ændringer medfører ikke, at lejebetingelsernes øvrige bestemmelser - hverken enkeltvis eller i sin helhed - bliver ugyldige.

§ 2. Deltagere / anvendelse
Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end det i kataloget og på lejebeviset anførte personantal, som også inkl. børn (over 2 år). Husdyr må kun medbringes, såfremt det fremgår af lejebeviset.

§ 3. Rengøring / ansvar
Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at renholde det lejede og skal ved lejemålets afslutning, efterlade dette i ryddelig og rengjort stand. Evt. manglende rengøring ved afrejse (formidlers skøn) vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring kan bestilles hos FP.

Lejer er ansvarlig overfor alt hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette FP herom. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden, se i øvrigt vore forsikringsbetingelser, vil blive udbedret snarest muligt og skal erstattes inden afrejse. Der er ikke fra FP's side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.

§ 4. Betalingsbetingelser
Ved lejeaftalens indgåelse, fremsender FP bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig forfalder 25% af lejen til betaling, samt evt. afbestillingsforsikring og ekspeditionsgebyr. Det resterende lejebeløb skal - på grund af FP's betalingsforpligtelser overfor ejer - være FP i hænde 60 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved bestilling senere end 60 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan FP uden varsel annullere lejeaftalen.

Alle priser er excl. el, varme, telefon, vand ekstra inventar mm. Disse ydelser opkræves særskilt.

§ 5. Depositum
FP er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med 2. rate betalingen. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 2 uger efter afrejse, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Forbrug af strøm, olie m.m. kan ikke modregnes i depositum, men skal afregnes ved afrejsen.

§ 6. Reklamationer
Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede feriebolig, skal dette meddeles skriftligt til FP. senest 48 timer efter indflytning. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal FP underrettes umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler jf. §3.

§ 7. AfbestillingVed opsigelse af lejemål inden 60 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 20% af bruttolejen, dog min. kr. 500. Ved senere opsigelse betales hele lejebeløbet 100%. Ved ændring af lejemålet indtil 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse, beregnes et gebyr på kr. 250. Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt. Ved annullering tilbagebetales evt. ekspeditionsgebyr og forsikringspræmie ikke.

§ 8. Afbestilling v. sygdom / Forsikring
Vi anbefaler der tilkøbes en Feriehuslejerforsikring eller som min. en sygdomsafbestillingsforsikring uden selvrisiko. FP formidler salg af disse forsikringer, som tegnes hos: Europæiske Rejseforsikring A/SFrederiksberg Alle 3DK-1790 København V

Forsikringsbetingelserne forefindes på FP's hjemmeside www.feriepartner.dk og fremsendes gerne på opfordring. Præmien fremgår ligeledes på hjemmesiden samt i FP's katalog. Ved annullering tilbagebetales forsikringspræmien ikke.

§ 9. Force majeure
Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra FP's side, som følge af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde el. lign.

§ 10. Feriehusudlejernes Brancheforening
FP er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening og følger naturligvis de etiske regler, der er gældende for medlemmerne af foreningen. Skulle der i forbindelse med lejemålet opstå problemer, som ikke bliver løst til lejerens tilfredshed, så har denne mulighed for at indbringe tvisten til Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet findes på www.fbnet.dk.

§ 11. Trykfejl
FP tager forbehold for evt. billede- og trykfejl.

§ 12. Værneting
Værneting er den retskreds, hvor ferieboligen er beliggende eller Frederiksberg Byret.