#457FD3

Velkommen til
Slotsferie Danmark
Forsikringer


Feriehuslejerforsikring

Har du lejet en feriebolig, men bliver nødsaget til at afbestille eller afbryde pga. sygdom, tilskadekomst, dødsfald eller uventet driftsbetinget opsigelse af arbejdet hos dig selv eller dine nærmeste pårørende, så dækker forsikringen den del af lejen, som Feriepartner Danmark er berettiget til efter lejeaftalen - ved afbrydelse får du lejen for de dage du ikke benytter ferieboligen erstattet. Forsikringen dækker desuden eventuelle skader på indbo i ferieboligen.

Afbestillingsforsikring

Ønsker du alene at være dækket i tilfælde af, at du afbestiller ferieboligen pga. sygdom, tilskadekomst, dødsfald eller uventet driftsbetinget opsigelse af arbejdet, kan du købe denne dækning.

 

Feriehuslejerforsikring


 

Afbestillingsforsikring

Lejepris pr. feriehus

Præmie pr. feriehus


 

Lejepris pr. feriehus

Præmie pr. feriehus

indtil 1.500

142 DKK


 

indtil 1.500

112 DKK

indtil 3.000

179 DKK


 

indtil 3.000

127 DKK

indtil 5.500

283 DKK


 

indtil 5.500

224 DKK

indtil 11.000

387 DKK


 

indtil 11.000

298 DKK

indtil 18.500

478 DKK


 

indtil 18.500

395 DKK

indtil 26.000

673 DKK


 

indtil 26.000

574 DKK

> 26.000

2,9 % af lejens pris


 

> 26.000

2,3 % af lejens pris

 

INDLEDENDE BESTEMMERLSER

Gældende fra 01.01.2011

1. Hvem er forsikret?
Forsikret er de i policen/præmieopkrævningen eller rejsearrangørens bekræftelse nævnte personer eller den i forsikringsbeviset fastlagte personkreds, såfremt forsikringspræmien er betalt. Herefter benævnt sikrede.

2. Hvornår begynder, og hvornår slutter forsikringen?
Forsikringen dækker fra betaling af depositum/lejebeløb til udlejningsbureauet og indtil udlejningsperiodens påbegyndelse. Feriehuslejer forsikringen dækker dog frem til lejemålets ophør.

§ 2 AFBESTILLINGSFORSIKRING UDEN SELVRISIKO

1. Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker, når den planlagte gennemførelse af rejsen ikke er rimelig, når sikrede selv eller en risikoperson indenfor forsikringsdækningens varighed rammes af en af nedenstående hændelser:

 • Død
 • Akut alvorlig sygdom/tilskadekomst
 • Akut forværring af bestående sygdom
 • Sikrede får en allergisk reaktion grundet en vaccine
 • Graviditet
 • Betydelige skader på ejendom tilhørende sikrede som følge af ild, naturbegivenheder eller tredjemands forsætlige strafgerning.
 • Sikredes tab af arbejdsplads eller en medrejsende risikopersons tab af arbejdsplads på grund af uventet driftsbetinget opsigelse af arbejdet fra arbejdsgivers side
 • Sikredes eller en medrejsendes optagelse af arbejde, såfremt denne person ved rejsens booking var arbejdsløs, og arbejdsformidlingen har godkendt rejsen
 • Forsinket fremmøde ved akut sygdom/tilskadekomst hos nære pårørende

Risikopersoner er:

1. Sikredes nære pårørende.
2. En af de sikrede medrejsende personer.
3. De, der i sin varetægt har ikke-medrejsende mindreårige eller plejetrængende pårørende.
4. De, der sammen med en forsikret har bestilt og forsikret rejsen, og deres pårørende.
5. Op til 6 sikrede kan afbestille som følge af et dækningsbettiget skadetilfælde hos en medrejsende person.

2. Hvad dækker forsikringen?
1. Hvis rejsen ikke tiltrædes, dækker forsikringen de udgifter sikrede i henhold til lejeaftalen skal betale til udlejningsbureauet.
2. Ved forsinket fremmøde på rejsen som følge af årsager nævnt under punkt 1 (Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?) dækker forsikringen de ubenyttede feriedage med rejsens pris pr. dag. Først ved ankomst efter kl. 12.00 betragtes feriedagen som ubenyttet.
3. Ved forsinket fremmøde på grund af en forsinkelse med offentlige transportmidler i mere end 2 timer, dækker forsikringen de dokumenterede ekstraudgifter til påbegyndelsen af rejsen - maksimalt op til udgifterne ved afbestilling af hele rejsen.

3. Forhold i skadetilfælde:
Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede

1. straks efter forsikringsbegivenhedens indtræden afbestiller rejsen for at holde afbestillingsudgifterne så lave som muligt,
2. indsender lejekontrakten fra udlejningsbureauet,
3. fra behandlende læge fremskaffer lægeerklæring med diagnose (betales af forsikrede), samt at sikrede på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. Ved afbrydelse skal sikrede søge læge på opholdsstedet inden afrejse. Ved dødsfald vedlægges kopi af dødsattest,
4. indsender opsigelsesbrev ved tab af arbejdsplads,
5. indsender en bekræftelse fra arbejdsformidlingen om accept af den bookede rejse såvel som den nye ansættelseskontrakt som bevis for det nye arbejdsforhold ved optagelse af arbejde.

4. Undtagelse:
Forsikringen dækker ikke forudbetalte udgifter til hotel- og transport i forbindelse med forsinket fremmøde.

§ 3 FERIEHUSLEJER FORSIKRING

Udover dækningen under Afbestillingsforsikring uden selvrisiko dækker forsikringen endvidere:

1. AFBRYDELSE
I tilfælde af afbrydelse af en ferieophold som følge af årsager nævnt under § 2 punkt 1, dækker forsikringen de ubenyttede feriedage med rejsens pris pr. dag.. Ved afbrydelse efter kl. 12.00 udbetales erstatningen fra dagen efter. Forsikringen dækker endvidere ikke benyttet transport.

2. INDBO-ANSVAR

2.1 Dækningens omfang:
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede i henhold til lejeaftalen pådrager sig for skader forvoldt i forsikringsperioden på indboet i den lejede feriebolig, herunder skade på ruder og kummer samt køkkenbordplader, dog maksimal erstatning på DKK 8.000.

2.2 Undtagelser:
Forsikringen dækker ikke

a) almindelig slitage, ridser, skrammer, tilsmudsning eller gradvis forringelse,
b) tyveri begået af sikrede eller dennes gæster,
c) erstatningsansvar for skader forvoldt med forsæt,
d) erstatningsansvar for skader fremkaldt af sikrede under selvforskyldt beruselse eller under selvforskyldt påvirkning af narkotiske stoffer eller andre rusgifte, når påvirkningen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden,
e) skade forvoldt af hunde eller andre husdyr,
f) skader på cykler og søfartøjer, herunder windsurfere, surfboards, robåde, kanoer og kajakker samt dele hertil,
g) kosmetiske skader på kummer, herunder spa- og boblebad,
h) skade på swimmingpools og vandet heri.

2.3 Forsikringssum:
Forsikringen dækker med op til DKK 75.000,- for skade på indbo opstået i forsikringsperioden.

2.4 Selvrisiko:
Der betales DKK 500,- pr. skade i selvrisiko.

2.5 Erstatningens beregning:
a) Erstatningen for totalskadede indbogenstande opgøres efter følgende principper:
Genstande, der er mindre end 2 år gamle, og som i øvrigt var ubeskadigede, før skaden skete, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end 2 år gamle, opgøres erstatningen på grundlag af genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med fradrag af 10 % pr. påbegyndt år fra det tidspunkt, hvor genstanden er købt. Erstatningen vil for disse genstande som minimum udgøre 20 % af nyværdi.
b) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til værdiforringelsen.
c) Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet til at erstatte in natura.

2.6 Anerkendelse af erstatningskrav:
Selskabet er kun forpligtet til at betale for udgifter, der er afholdt med selskabets godkendelse. Sikredes anerkendelse eller betaling af et erstatningskrav forpligter ikke selskabet. Ved at anerkende erstatningsansvaret, risikerer sikrede selv at skulle betale.

2.7 Forhold i skadetilfælde:
I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks anmelde denne til udlejningsbureauet vedlagt fornøden dokumentation. Ved skade på indbo, skal sikrede vedkende sig den pågældende skade.

2.8 Dobbeltforsikring:
Forsikringen dækker ikke udgifter, der er dækket af en anden forsikring.

2.9 Regres:
Såfremt en skade er omfattet af en tingsforsikring bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge Erstatningsansvarsloven og dermed ansvarsforsikringsdækningen, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.

3 GENERELLE BESTEMMELSER

3.0 Ankenævn:
Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede og Europæiske om forsikringen, og fører fornyet henvendelse til Europæiske ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V,
Tlf.: 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00 og 13.00)

Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema samt girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos:

a) Europæiske,
b) Ankenævnet for Forsikring og
c) Forsikringsoplysningen
Amaliegade 10,
1256 København K,
tlf.: 33 13 75 55 (mellem kl. 10.00 og 16.00).

3.1 Værneting:
Søgsmål mod Europæiske kan anlægges ved sikredes eget hjemting eller ved Byretten eller Østre Landsret i København, Danmark.

BEMÆRK
Når et uheld indtræder skal anmeldelse omgående ske til udlejningsbureauet. Efter notering af skadeanmeldelsen, videresender udlejningsbureauet anmeldelsen til Europæiske Rejseforsikring, der foretager skadebehandlingen og udbetaler eventuel kompensation.

3.2 Definition:

 • Akut sygdom/tilskadekomst. Ved akut dækningsberettiget sygdom/tilskadekomst forstås en nyopstået sygdom/tilskadekomst, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.
 • Indbo. Ved indbo forstås alle flytbare genstande der normalt hører til feriehuset såsom, musikanlæg, tv, video/DVD afspillere, malerier, ikke nagelfaste lamper, fastnettelefoner, haveredskaber, køkkenudstyr og løse tæpper.
 • Rude-og kummedækning: Ved rude-og kummedækning forstås alene skade på bygningens rudeglas, glaskeramiske kogeplader toiletkummer, cisterner, håndvaske og spabadekar, boblebadekar og almindeligt badekar.
 • Nære pårørende. Ved nære pårørende forstås ægtefælle, samlever, børn, papbørn, plejebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, søskende, papsøskende eller
 • plejesøskende.
 • Rejsens pris pr. dag. Ved rejsens pris pr. dag forstås lejebeløbet divideret med rejsens varighed (afrejsedag og hjemkomstdag betragtes som en dag)

Stempelafgiften berigtiges efter stempelloven.